Magento2 漏洞CVE-2022-24086 检查及修复方案

漏洞介绍

Magento2某些版本存在一个RCE漏洞,评分高达9.8分(满分10分)
能执行任意系统命令和文件读取等

受影响版本

  • Adobe Commerce and Magento Open Source 2.3.3-p1 - 2.3.7-p2 and 2.4.0 - 2.4.3-p1

修复方案